ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ
1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอดแบบครบวงจร ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ พว. อชิรญา เอกจิตต์
2 ผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดร่วมกับการใช้ลูกประคบร้อนสมุนไพรในระยะเจ็บครรภ์คลอดต่อความ เจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดของสตรีตั้งครรภ์แรก พว. บุหงา มะนาวหวาน
3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการเจาะคอ Nursing care of laryngeal Cancer patient with tracheostomy surgery พว. กัลยกร โรจน์ปักษาเทพ
4 การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test kits 3 บริษัท ในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ปี 2565 คุณวินัย หรูเจริญ