ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อถุงขยะ

ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการถุงขยะ 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 23สค.64 เวลา : 20:57:09