ไฟล์ตัวอย่าง
ชื่อไฟล์ คำอธิบาย ชนิด ขนาดไฟล์ วันที่
ทันตกรรม คะแนน P4P เกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับค่าตอบแทนภาระงาน P4P สาขา ทันตแพทย์,ทันตาภิบาล,ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชมรม รพศ/รพท version1 644 KB 21 มิ.ย. 56
คำนิยามWP OPD คำนิยามWP OPD 424 KB 11 มิ.ย. 56
P4P_OR ไฟล์ตัวอย่าง P4P ของ OR 67 KB 29 มี.ค. 56
workpoint_ท้นตกรรม แก้ไข ไฟล์ worksheet ของงานทันตกรรม ใหม่ 1,229 KB 5 ม.ค. 55
WP-ทันตกรรม ไฟล์ worksheet ของงานทันตกรรม 808 KB 4 ต.ค. 54
workpoint ศูนย์เครื่องมือแพทย์ คำชี้แจง -ภาระงานของศูนย์เครื่องมือแพทย์ 90 KB 3 ต.ค. 54
Procedure_DF_new ไฟล์รายละเอียดของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ปี 2549 (แพทยสภา) ใช้สำหรับอ้างอิงการกำหนดคะแนนของหัตถการสำหรับแพทย์ 1,493 KB 13 ก.ย. 54
เอกสารประเมินภาระงานเพื่อคิดค่าตอบแทนPT_97 เอกสารประกอบคำอธิบาย การให้คะแนนค่างาน ตามหลัก Modified Hay Guide Chart จัดทำโดย คณะกรรมการนักกายภาพบำบัด รพศ./รพท. 1,123 KB 13 ก.ย. 54
คำชี้แจงกรอบแนวคิดการทำ P4P เทคนิคการแพทย์ เอกสารคำอธิบายประกอบการให้คะแนนค่างานของเทคนิคการแพทย์ 68 KB 11 ก.ย. 54
P4Pเทคนิคการแพทย์ ตารางค่างานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามแนวทาง Modified Hay Guide Chart นำมาศึกษา เป็นต้นแบบในการปรับใช้ในรพ. กรณีที่เลือกใช้วิธี MHG 1,476 KB 11 ก.ย. 54
wp_ซักฟอก ไฟล์ worksheet ของงานซักฟอก 271 KB 8 ก.ย. 54
wp_การเจ้าหน้าที่ ไฟล์ worksheet ของงานการเจ้าหน้าที่ 1,410 KB 8 ก.ย. 54
wp_ห้องคลอด ไฟล์ worksheet ของงานห้องคลอด LR 566 KB 8 ก.ย. 54
WP_ห้องบัตร_สารสนเทศ ไฟล์ worksheet ของงานเวชสารสนเทศ งานเวชระเบียน 3,516 KB 5 ก.ย. 54
wp_วางแผนครอบครัว ไฟล์ worksheet ของงานวางแผนครอบครัว ANC 195 KB 5 ก.ย. 54
wp_หอผู้ป่วยใน ไฟล์ worksheet ของ NurseAid หอผู้ป่วยใน 489 KB 5 ก.ย. 54
WP_ห้องสมุด ไฟล์ worksheet ของงานห้องสมุด 106 KB 5 ก.ย. 54
WP_โสต ไฟล์ worksheet ของงานโสต เวชนิทัศน์ 131 KB 5 ก.ย. 54
WP-ศูนย์คุณภาพ ไฟล์ worksheet ของศูนย์คุณภาพ 349 KB 5 ก.ย. 54
WP-ซ่อมบำรุง ไฟล์ worksheet ของงานซ่อมบำรุง 994 KB 5 ก.ย. 54
WP-อาชีวะ ไฟล์ worksheet ของงานอาชีวเวชกรรม 601 KB 5 ก.ย. 54
WP-ห้องนวด ไฟล์ worksheet ของห้องนวดแผนไทย 60 KB 5 ก.ย. 54
wp_ศูนย์เครื่องมือ ไฟล์ worksheet ของศูนย์เครื่องมือ 461 KB 5 ก.ย. 54
wp_จักษุ ไฟล์ worksheet ของห้องตรวจตา 316 KB 5 ก.ย. 54
WP-โภชนาการ ไฟล์ worksheet ของฝ่ายโภชนาการ 1,671 KB 5 ก.ย. 54
wp_การเงิน ไฟล์ worksheet ของฝ่ายการเงิน 2,305 KB 5 ก.ย. 54
WP-รังสีวินิจฉัย ไฟล์ worksheet ของงานรังสีวินิจฉัย แต้มได้จากตัวแทนรังสีฯ. จัดทำรูปแบบ excel ทดลองนำไปปรับใช้ได้ครับ 719 KB 5 ก.ย. 54
doctor_result_based_worksheet ไฟล์ worksheet ของแพทย์ วิธี Result based ปรับใช้แต้มของชมรมฯ. สำหรับแต้มที่ได้จาก DRG รพ.คำนวณเอง (กรณีศูนย์สารสนเทศดำเนินการได้) หรือทดลองใช้โปรแกรม doctor_p4p เพื่อหาค่าแต้มของแพทย์แต่ละท่าน 1,743 KB 4 ก.ย. 54
doctor_activity_based_worksheet ไฟล์ worksheet ของแพทย์ วิธี Activity based ปรับใช้แต้มของชมรมฯ. (แก้ไขจากไฟล์เดิม) 1,748 KB 4 ก.ย. 54
doctorP4P_02092554 - แก้ความกว้างของฟิลด์ AN ให้เข้ากับของแต่ละ รพ. (เดิม fix AN ที่9ช่อง)
- เพิ่มให้เชื่อมโยงรายชื่อแพทย์ได้ โดยเตรียมไฟล์ excel ตามรูปแบบแสดงในโปรแกรม
- ปรับแก้ bug กรณีที่ไฟล์ CHAyymm ของรพ.ที่ไม่ได้รวมหมวดค่าใช้จ่ายก่อน เช่นมีค่าใช้จ่ายหมวด 31 หลาย records ใน AN เดียวกัน
- คำนวณคิดแต้มหัตถการเฉพาะในเวลาราชการ(กรณีหัตถการผป.ใน) ตามเงื่อนไขวันที่และเวลาที่เริ่ม/เสร็จการทำหัตถการ
ลงโปรแกรมทับของเดิมได้เลย
4,694 KB 2 ก.ย. 54
DrgAudit6 โปรแกรม DrgAudit6 สำหรับสร้างแฟ้ม tmpdset.dbf จากข้อมูล 12 แฟ้ม 12,406 KB 1 ก.ย. 54
WP-สคส ไฟล์ worksheet งานสวัสดิการสังคม 381 KB 1 ก.ย. 54
WP-ศูนย์คอม ไฟล์ worksheet ของศูนย์คอมฯ. 263 KB 1 ก.ย. 54
WP-ยานพาหนะ ไฟล์ worksheet ของงานยานพาหนะ 556 KB 1 ก.ย. 54
WP-CSS ไฟล์ worksheet ของงานจ่ายกลาง ตัวใหม่ ปรับแต้มภาระงานให้ถูกต้อง 2,144 KB 1 ก.ย. 54
WP_เภสัชกรรมIPD ไฟล์ worksheet ของกลุ่มงานเภสัชฯ งาน IPD 1,361 KB 31 ส.ค. 54
WP_เภสัชกรรมOPD ไฟล์ worksheet ของกลุ่มงานเภสัชฯ งาน OPD 1,448 KB 31 ส.ค. 54
WP_เภสัชกรรมผลิต ไฟล์ worksheet ของกลุ่มงานเภสัชฯ งานผลิต 331 KB 31 ส.ค. 54
WP_เภสัชกรรมคลัง ไฟล์ worksheet ของกลุ่มงานเภสัชฯ งานคลัง 741 KB 31 ส.ค. 54
wP-กายภาพบำบัด ไฟล์ worksheet ของกายภาพบำบัด 394 KB 31 ส.ค. 54
WP-Xray ไฟล์ worksheet ของห้อง X-ray แต่ของมะการักษ์ใช้ระบบ Computed Radiography การให้แต้มคะแนนอาจแตกต่างจากรพ.อื่นที่ใช้เครื่องล้างฟิล์ม 937 KB 31 ส.ค. 54
WP-CSS ไฟล์ worksheet ของหน่วยจ่ายกลาง CSS 2,145 KB 31 ส.ค. 54
WP-LAB worksheet ของห้อง Lab แก้ไขจากไฟล์เดิม ปลด lock ให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 3,668 KB 31 ส.ค. 54
doctorP4P โปรแกรมสำหรับประมวลผล แต้มคะแนนของแพทย์ กรณีผป.ใน ตามแนวทาง Result based เมนู ประมวลหัตถการทั้งผป.นอกและผป.ใน ทดลองใช้ได้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ครับ ทีมงานกำลังรีบบันทึกข้อมูลค่าธรรมเนียมแพทย์ ปี 2549 ของแพทยสภาเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยแล้ว (Update โปรแกมวันที่ 2 กย. 54) 4,694 KB 30 ส.ค. 54
doctor_worksheet ไฟล์ worksheet สำหรับเก็บแต้มภาระงานของแพทย์ กรณีที่ใช้วิธี activity based เป็นตัวอย่างของมะการักษ์ รพ.ที่นำไปใช้ควรคุยกันก่อนแล้วค่อยปรับในตารางอีกครั้งเพื่อใช้ในรพ. 1,768 KB 30 ส.ค. 54
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมประมวลผลแต้มภาระงานของแพทย์ เป็น version แรก ควรติดตั้งใน windowsXP เพราะใน windows7 อาจพบปัญหาในการประมวลผล 340 KB 29 ส.ค. 54
คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลแต้มภาระงานแพทย์ สามารถเลือกประมวลผลแบบ result based ตามแนวทางรพ.สระบุรี หรือ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลกได้ รวมทั้งสามารถนับแต้มหัตถการ ตามน้ำหนักของค่าธรรมเนียมแพทย์ แพทยสภา กรณีใช้แบบ Activity based (Modified Makarak) 281 KB 29 ส.ค. 54
วิธีใช้งาน วิธีใช้งานตาราง Excel สำหรับเทคนิคการแพทย์ กรอกเฉพาะในเวลาราชการ 32 KB 29 ส.ค. 54
WP-LAB ไฟล์ Excel สำหรับข้อมูลภาระงานของห้อง Lab โดยใช้ค่าแต้มคะแนนของ Modified Makarak 3,668 KB 29 ส.ค. 54
MHG_nurse ตาราง Excel สำหรับลงข้อมูลภาระงานของ พยาบาล ตามแนวทาง Modified Hay Guide Chart 761 KB 29 ส.ค. 54
©2011 By Makarak Hospital, Kanchanaburi Upload Files